Năm 2008, TPHCM tập trung nâng cao chất lượng đảng viên gắn với thực hiện cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”; chú trọng bồi dưỡng những vấn đề mới về lý luận, quản lý kinh tế, xã hội cho cán bộ; có cơ chế khuyến khích cán bộ nâng cao trình độ ngoại ngữ; kiên quyết bố trí lại những cán bộ không đáp ứng nhiệm vụ được giao