Lãnh đạo Bộ Khoa học và Công nghệ khẳng định: Các đơn vị thuộc diện chuyển đổi mà cố tình chây ỳ sẽ bị giải thể hoặc sáp nhập.