Bộ Tài Nguyên Môi trường cũng chính thức đề nghị hợp nhất sổ đỏ và sổ hồng.