Trong tháng 10 này, Tổng công ty khí (PVGAS) sẽ ngừng cung cấp khí Cửu Long và khí Nam Côn Sơn cho sản xuất điện để bảo dưỡng giàn nén khí trung tâm.