(CafeF) - Ngân hàng TMCP Đông Nam Á công bố năm 2008 đạt gần 457 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế, tăng 12% so với năm 2007.