Báo cáo tài chính tóm tắt quý III năm 2009 đã đính chính của Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Điện Miền Trung (HNX: SEB):

* File đính kèm