Ông Đinh Quang Chiến, cổ đông lớn của CTCP ĐT & PT Điện Miền Trung (HNX: SEB) thông báo vừa nâng tỷ lệ sở hữu từ 20.8% lên 22.93% từ ngày 06/06.

- Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 2,600,000 CP (tỷ lệ 20.8%)

- Số lượng cổ phiếu đã bán: 0 CP

- Số lượng cổ phiếu đã mua: 265,000 CP

- Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 2,865,000 CP (tỷ lệ 22.92%)

- Lý do thay đổi sở hữu: Tăng lượng cổ phần nắm giữ

- Ngày giao dịch thay đổi tỷ lệ sở hữu: 06/06/2012.