Căn cứ đăng ký giao dịch cổ phiếu của cổ đông lớn của CTCP Khách sạn Sài Gòn, Sở GDCK Hà Nội trân trọng thông báo như sau: 1. Tên tổ chức thực hiện giao dịch: Citigroup Global Market Financial Products Ltd 2. Mã chứng khoán giao dịch: SGH 3. Tên của tổ chức có liên quan nắm giữ trên 5% cổ phiếu SGH: Citigroup Global Market Ltd (CGML) 4. Mối quan hệ của tổ chức có liên quan với tổ chức thực hiện giao dịch: Cùng dưới sự kiểm soát của tập đoàn Citi 5. Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 356.280 CP (tương đương 20,17% vốn điều lệ) trong đó + Citigroup Global Market Financial Products Ltd nắm giữ: 51.100 CP (tương đương 2,89% vốn điều lệ) + Citigroup Global Market Ltd nắm giữ: 305.180 CP (tương đương 17,28% vốn điều lệ) 6. Số lượng cổ phiếu đăng ký mua: 28.100 CP 7. Mục đích thực hiện giao dịch: Đầu tư 8. Thời gian dự kiến thực hiện giao dịch: từ ngày 02/06/2010 đến ngày 30/07/2010