(CafeF) - Ngân hàng TMCP Sài Gòn – Hà Nội (SHB) đạt xấp xỉ 269 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế năm 2008.