Ngày 26/03/2010, HNX đã nhận được Công văn số 31/HĐQT ngày 25/03/2010 của Ngân hàng TMCP Sài Gòn – Hà Nội (MCK: SHB) về việc lùi ngày tổ chức Đại hội đồng Cổ đông thường niên lần thứ 18.

Theo yêu cầu tại Công văn số 1351/NHNN-TTGSNH ngày 23/02/2010 của Ngân hàng Nhà nước, SHB phải hoàn tất việc tăng vốn điều lệ từ 2.000 tỷ đồng lên 3.500 tỷ đồng trước khi tiến hành họp ĐHĐCĐ thường niên lần thứ 18. Hiện nay, SHB đang khẩn trương hoàn tất các thủ tục cần thiết để tăng vốn theo quy định của pháp luật. Do vậy, SHB phải lùi ngày tổ chức Đại hội vào thời điểm khác để đảm bảo các thời hạn hoàn tất hồ sơ, thủ tục trước phiên họp theo quy định của Ngân hàng Nhà nước. Ngày họp cụ thể sẽ được SHB thông báo sau.