Đại hội Cổ đông Ngân hàng Sài Gòn - Hà Nội (SHB) vừa thông qua kế hoạch tăng vốn điều lệ từ 2.000 tỷ đồng lên 4.500 tỷ đồng và kế hoạch trả cổ tức năm 2007.