Thông báo giao dịch cổ phiếu của cổ đông nội bộ CTCP Hàng Hải Sài Gòn như sau: