Kết quả giao dịch cổ phiếu của người có liên quan với cổ đông nội bộ của CTCP Hàng hải Sài Gòn (MCK: SHC).

Tên người thực hiện giao dịch: Bùi Minh Tuấn Mã chứng khoán giao dịch: SHC Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 486.240 CP Tên của người có liên quan tại tổ chức niêm yết: Bùi Tuấn Ngọc Chức vụ của người có liên quan tại tổ chức niêm yết: Phó Chủ tịch HĐQT Quan hệ nhân thân với người thực hiện giao dịch: Anh trai Số lượng cổ phiếu người có liên quan tại tổ chức niêm yết đang nắm giữ: 269.610 CP Số lượng cổ phiếu đăng ký bán: 100.000 CP Số lượng cổ phiếu đã bán: 3.800 CP Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi bán: 482.440 CP Thời gian thực hiện giao dịch: Từ ngày 11/01/2010 đến ngày 11/02/2010.