CTCP Chứng khoán Sài Gòn Hà Nội (HNX: SHS) thông báo về việc thay đổi người được ủy quyền công bố thông tin.

Theo đó, công ty bổ nhiệm Bà Nguyễn Thị Thanh Vân, Trưởng phòng Kế hoạch và Phát triển Thị trường, làm “Người được ủy quyền công bố thông tin” của công ty thay cho ông Vũ Đức Trung, Trưởng phòng Tư vấn Tài chính Doanh nghiệp kể từ ngày 1/6/2010.