Với những tên "tù" siêu đẳng như thế này thì phải làm thế nào?