Vào thời điểm kinh tế khó khăn như hiện nay, kế hoạch sinh con thứ 2 của nhiều gia đình cũng trở nên đầy rẫy thách thức.