Sinh viên như “người thừa” tại cơ quan, doanh nghiệp, chủ yếu đến đọc báo rồi về!