Báo cáo kết quả và đăng ký giao dịch cổ phiếu của cổ đông nội bộ thuộc CTCP Thủy sản số 1 (MCK: SJ1).

Tên người thực hiện giao dịch: Ngô Đức Dũng Chức vụ hiện nay tại tổ chức niêm yết: Thành viên HĐQT Mã chứng khoán giao dịch: SJ1 Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 99.930 CP Số lượng cổ phiếu đăng ký mua: 20.000 CP Số lượng cổ phiếu đã mua: 3.500 CP Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi mua: 103.430 CP Lý do không mua hết: Thời gian thực hiện giao dịch: Từ ngày 22/01/2010 đến ngày 22/02/2010 Số lượng cổ phiếu đăng ký mua: 20.000 CP Mục đích thực hiện giao dịch: Đầu tư Thời gian dự kiến thực hiện giao dịch: Từ ngày 02/03/2010 đến ngày 02/04/2010.