Sở GDCK Hà Nội (HNX) thông báo về kết quả giao dịch cổ phiếu của cổ đông nội bộ CTCP Sông Đà 11 (HNX: SJE) như sau:

- Tên người thực hiện giao dịch: Đoàn Ngọc Ly - Chức vụ tại tổ chức niêm yết: Thành viên HĐQT kiêm Kế toán trưởng - Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 6,000 cổ phiếu - Số lượng cổ phiếu dự kiến giao dịch (bán): 6,000 cổ phiếu - Mục đích thực hiện giao dịch: Đáp ứng nhu cầu cá nhân - Thời gian thực hiện giao dịch: Từ ngày 19/10/2009 đến ngày 16/11/2009