Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của người có liên quan (NCLQ) với cổ đông nội bộ của CTCP Sông Đà 1.01 (MCK: SJM).

Tên người thực hiện giao dịch: Bùi Công Dũng Mã chứng khoán giao dịch: SJC Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 3.100 CP Tên của NCLQ tại tổ chức niêm yết: Bùi Công Hoành Chức vụ của NCLQ tại tổ chức niêm yết: Thành viên HĐQT Quan hệ nhân thân với người thực hiện giao dịch: Anh trai Số lượng cổ phiếu NCLQ tại tổ chức niêm yết đang nắm giữ: 0 CP Số lượng cổ phiếu đăng ký bán: 3.100 CP Số lượng cổ phiếu đã bán: 0 CP Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi bán: 3.100 CP Thời gian thực hiện giao dịch: Từ ngày 6/1/2010 đến ngày 7/2/2010 Số lượng cổ phiếu đăng ký bán: 3.100 CP Mục đích thực hiện giao dịch: Đáp ứng nhu cầu tài chính cá nhân Thời gian dự kiến thực hiện giao dịch: Từ ngày 1/3/2010 đến 29/3/2010.