Báo cáo cổ phiếu của tổ chức có liên quan với cổ đông nội bộ của CTCP Sông Đà 10.1 (MCK: SNG).

Tên tổ chức thực hiện giao dịch: CTCP Sông Đà 10 Mã chứng khoán giao dịch: SNG Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 1.210.000 CP Tên của người có liên quan tại tổ chức niêm yết: Trần Ngọc Lan Chức vụ củangười có liên quan tại tổ chức niêm yết: Chủ tịch HĐQT Số lượng cổ phiếu đăng ký bán: 310.000 CP Thời gian thực hiện giao dịch: Từ ngày 30/03/2010 đến ngày 30/05/2010.