cán bộ, công chức gây phiền hà, nhũng nhiễu người dân khi thực hiện cấp.