Đã chấp hành xong án tù từ nhiều năm nay nhưng đương sự vẫn liên tục gửi đơn kêu oan khắp nơi...