Ngày 15/8, Tổng cục Biển và Hải đảo Việt Nam đã họp về việc lập Dự án Xây dựng, hoàn thiện hệ thống trạm quan trắc tổng hợp tài nguyên-môi trường, khí tượng thủy văn biển Việt Nam.

Trong khuôn khổ Dự án, sẽ có 14 trạm quan trắc tổng hợp tài nguyên-môi trường biển được đầu tư xây dựng mới và nâng cấp, hoàn thiện 13 trạm khí tượng hải văn hiện có cùng 1 trạm thu tại Hà Nội để tạo ra một hệ thống trạm quan trắc tổng hợp tài nguyên môi trường biển tiên tiến, hiện đại, phục vụ quản lý Nhà nước tổng hợp, thống nhất về biển đảo, đồng thời phục vụ phát triển kinh tế, an ninh, quốc phòng.
Tại cuộc họp, Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Chu Phạm Ngọc Hiển yêu cầu cần xây dựng Dự án theo hướng làm rõ những vấn đề cấp thiết cần đầu tư, xây dựng; trước mắt là xây dựng dự án hoàn thiện đầu tư 10 trạm cho giai đoạn 2013-2016.
Các thông tin, yếu tố cần quan trắc phải bám sát mục tiêu đã đề ra trong Đề án tổng thể điều tra cơ bản tài nguyên môi trường. Cần làm rõ yêu cầu các thiết bị cụ thể để đáp ứng yêu cầu quan trắc theo những tiêu chí đã đề ra.
Việc phân hạng trạm quan trắc chủ yếu dựa trên các tiêu chí, chỉ tiêu cần quan trắc để thực hiện; nhanh chóng lấy ý kiến địa phương về địa điểm, đơn giá, thiết kế các trạm quan trắc tại nơi đặt trạm để sớm hoàn thiện Dự án.
Trung tâm Hải Văn là đơn vị được giao nhiệm vụ chuẩn bị đầu tư Dự án “Xây dựng, hoàn thiện hệ thống trạm quan trắc tổng hợp tài nguyên môi trường, khí tượng thủy văn biển Việt Nam” nằm trong "Đề án tổng thể về điều tra cơ bản và quản lý tài nguyên-môi trường biển đến năm 2010, tầm nhìn đến năm 2020.”
Dự án chia làm ba giai đoạn, từ năm 2013-2016 đầu tư xây dựng mới sáu trạm quan trắc tổng hợp và nâng cấp, hoàn thiện ba trạm khí tượng hải văn hiện có và một trạm thu tại Hà Nội; Giai đoạn 2016-2020đầu tư xây dựng mới một trạm quan trắc tổng hợp tài nguyên môi trường biển và nâng cấp bảy trạm khí tượng hải văn hiện có; Giai đoạn 2020-2050 đầu tư xây mới sáu trạm quan trắc tổng hợp tài nguyên môi trường biển và nâng cấp bốn trạm khí tượng hải văn hiện có.
Hiện, Trung tâm Hải Văn đã xây dựng được Thuyết minh Dự án với các thông tin cơ bản về các loại thiết bị cần thiết, phù hợp với trình độ phát triển khoa học công nghệ hiện nay; xây dựng thiết kế cơ sở với việc lập thiết kế của sáu trạm xây mới, ba trạm lồng ghép và một trạm thu trung tâm; xây dựng thuyết minh thiết kế cơ sở của các trạm theo quy định của Nhà nước./.

Lý Thanh Hương (TTXVN)