Hanoinet - Bình thường, anh Thành cũng như các đồng nghiệp của mình “ăn chơi bét nhè” chỉ đến kỳ báo ra thì mới bắt đầu bận rộn.