Các nhà đầu tư Việt Nam cũng nên tính đến việc sống bằng cổ tức qua việc đầu tư vào giá trị doanh nghiệp.