Sau gần 2 năm, mọi “nỗ lực” và những lời cam kết của Bộ Tài nguyên - Môi trường và cơ quan chức năng vẫn chưa mang lại cho sông Thị Vải một tín hiệu vui nào.