(Zing) - Hãng mẹ Sony đã từ chối lời thỉnh cầu của hãng con Sony Ericsson để thực hiện một chiếc điện thoại mang phong cách PlayStation.