Ông Nguyễn Phú Cường - Ủy viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc CTCP Xuất nhập khẩu Thủy sản Hà Nội (SPH) đăng ký bán 200,000 cp từ ngày 02/10 đến 31/10 để phục vụ nhu cầu tài chính cá nhân.

- Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Nguyễn Phú Cường
- Chức vụ hiện nay tại TCNY: Ủy viên HĐQT,Tổng Giám đốc
- Mã chứng khoán: SPH
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 1,302,601 CP (tỷ lệ 13.03%)
- Số lượng cổ phiếu đăng ký bán: 200,000 CP
- Mục đích thực hiện giao dịch: nhu cầu cá nhân
- Phương thức giao dịch: Thỏa thuận và khớp lệnh
- Ngày dự kiến bắt đầu giao dịch: 02/10/2014
- Ngày dự kiến kết thúc giao dịch: 31/10/2014.

HNX