SSI công bố thông tin về việc đã nộp Báo cáo thông tin năm 2009 như sau:

Tài liệu đính kèm: SSI: Công bố thông tin về việc đã nộp Báo cáo thông tin năm 2009