Kết quả giao dịch cổ phiếu của cổ đông lớn CTCP Chế tạo Kết cấu thép VNECO.SSM (MCK: SSM).

Tên cổ đông lớn: Tổng công ty Cổ phần Xây dựng Điện Việt Nam Số lượng, tỷ lệ cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 286.790 CP (tương đương 10,42% tổng số cổ phiếu đang lưu hành) Số lượng cổ phiếu đã bán: 33.400 CP Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 353.390 CP (tương đương 9,21% tổng số cổ phiếu đang lưu hành) Thời gian thực hiện giao dich: Ngày 25/02/2010.