Tài liệu đính kèm: ST8: Giải trình Báo cáo tài chính quý IV năm 2009