Sở Giao dịch Chứng khoán Tp. HCM thông báo về ngày đăng ký cuối cùng lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản Công ty cổ phần Siêu Thanh như sau: