LNST 6 tháng của STB đạt 755,27 tỷ đồng, giảm 415,32 tỷ đồng, tương đương 35,48% so với trước khi được soát xét.

Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn Thương Tín (STB) công bố Báo cáo tài chính hợp nhất 6 tháng đầu năm 2010 đã soát xét. Theo đó, các khoản thu nhập lãi thuần và lãi thuần từ hoạt động dịch vụ không thay đổi đáng kể so với trước khi được kiểm toán, lần lượt đạt 1.453 tỷ đồng và 568 tỷ đồng trong 6 tháng. Chỉ tiêu Đã soát xét Chưa soát xét Tăng/Giảm Thu nhập lãi thuần 1453.36 1454.15 -0.05% Lãi thuần từ hoạt động dịch vụ 568.38 572.15 -0.66% Lãi thuần từ hoạt động kinh doanh ngoại hối và vàng -325.96 80.16 -506.64% Lãi thuần từ mua bán chứng khoán đầu tư 360.03 7.53 4681.27% Thu nhập từ góp vốn, mua cổ phần 35.11 380.30 -90.77% Chi phí dự phòng rủi ro tín dụng 127.01 111.87 13.53% LNST 755.27 1170.59 -35.48% Đáng chú ý lãi thuần từ hoạt động kinh doanh ngoại hối và vàng giảm mạnh từ 80,16 tỷ đồng trước khi soát xét xuống âm 325,96 tỷ đồng khi đã được soát xét, tương ứng giảm 5 lần so với trước đó do trong giai đoạn này, Ngân hàng thực hiện đóng tài khoản giao dịch theo quy định của NHNN Việt Nam. Thu nhập từ góp vốn và mua CP cũng giảm mạnh khi chỉ đạt 35,11 tỷ đồng, giảm tới 90,77% so với mức 380,3 tỷ đồng trước khi soát xét. Tuy nhiên, khoản lãi thuần từ mua bán chứng khoán đầu tư lại tăng vọt từ 7,53 tỷ đồng chưa soát xét lên tới 360,03 tỷ đồng sau khi đã soát xét, tương đương tăng xấp xỉ 47 lần so với trước đó. Do trong kỳ có khoản thu nhập 352 tỷ đồng từ việc thanh lý thêm một phần sở hữu của Ngân hàng trong Công ty Chứng khoán Ngân hàng Sài Gòn Thương Tín. Chi phí dự phòng rủi ro cũng giảm 13,53% khi chiếm 127 tỷ đồng trong kỳ. Kết quả, LNST 6 tháng của STB đạt 755,27 tỷ đồng, giảm 415,32 tỷ đồng, tương đương 35,48% so với trước khi được soát xét. Với mức LNST đó, EPS 6 tháng tương ứng đạt 1.127 đồng/CP, giảm 667 đồng so với trước đó. STB - BCTC 6 tháng hợp nhất đã soát xét Hải Vân