Sergio Aguero tên đầy đủ là Sergio Leonel Aguero Del Castillo, anh sinh ngày 2/6/1988 tại Argentina.

Quý Sáng