Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội vừa ban hành Thông tư số 19/2008/TT-BLĐTBXH sửa đổi, bổ sung một số điều về chế độ bảo hiểm xã hội bắt buộc trong trường hợp ốm đau, thai sản, tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, hưu trí, tử tuất.