(Chinhphu.vn) - Theo Nghị định 93/2010/NĐ-CP vừa được Chính phủ ban hành để sửa đổi một số điều của Nghị định số 24/2010/NĐ-CP quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức đã ban hành trước đó (từ ngày 15/3/2010), việc thực hiện luân chuyển công chức có sửa đổi và sẽ được thực hiện theo quy định mới kể từ ngày 22/10 sắp tới.

Thay cho quy định cũ là "việc luân chuyển công chức chỉ thực hiện đối với công chức giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý và trong quy hoạch vào các chức vụ lãnh đạo, quản lý cao hơn", Nghị định mới quy định rằng: "việc luân chuyển công chức chỉ thực hiện đối với công chức giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý trong quy hoạch". Theo quy định hiện nay, việc luân chuyển công chức được thực hiện trong 2 trường hợp: Theo yêu cầu nhiệm vụ, quy hoạch, kế hoạch sử dụng công chức của cơ quan, tổ chức, đơn vị hoặc luân chuyển giữa trung ương và địa phương, giữa các ngành, các lĩnh vực theo quy hoạch nhằm tiếp tục rèn luyện, đào tạo, bồi dưỡng công chức lãnh đạo, quản lý. Như vậy, đây là Nghị định thứ 6 được ban hành trong năm 2010 quy định về đối tượng công chức. Trước đó, Chính phủ đã ban hành 6 Nghị định quy định khá toàn diện về đối tượng công chức, bao gồm: Nghị định 06/2010/NĐ-CP ngày 25/1/2010 quy định những người là công chức; Nghị định 18/2010/NĐ-CP ngày 5/3/2010 về đào tạo, bồi dưỡng công chức; Nghị định 21/2010/NĐ-CP ngày 8/3/2010 về quản lý biên chế công chức và Nghị định 24/2010/NĐ-CP ngày 15/3/2010 quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức; Nghị định 46/2010/NĐ-CP ngày 27/4/2010 quy định về thôi việc và thủ tục nghỉ hưu đối với công chức Luật Cán bộ, Công chức được Quốc hội thông qua ngày 13/11/2008 tại kỳ họp thứ 4 Quốc hội khóa XII, có hiệu lực thực thi từ ngày 1/1/2010. Minh Hùng