Thế hệ tôi không biết thế nào là tiết kiệm. Và điều đó có thể dẫn tới thảm họa...