Người Mỹ vốn dĩ không quen với suy thoái kinh tế, lại càng không quen với việc phải tiêu dùng ít đi...