Thông báo giao dịch của cổ đông lớn CTCP Chương Dương (Mã chứng khoán: CDC):

1. Tên tổ chức thực hiện giao dịch: Công ty Tài chính TNHH Một Thành viên Cao su Việt Nam 2. Quốc tịch:Việt Nam 3. Địa chỉ: 210 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Quận 3, Tp. HCM 4. Mã chứng khoán sở hữu: CDC 5. Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi (mua): 1.516.980 CP (tương đương với 12,17 % trên tổng số cổ phiếu đang lưu hành) 6. Số lượng cổ phiếu đã (mua): 140.900 CP (tương đương với 1,13 % trên tổng số cổ phiếu đang lưu hành) 7. Số lượng CP nắm giữ sau khi (mua): 1.657.880 CP (tương đương với 13,3% trên tổng số cổ phiếu đang lưu hành) 8. Ngày thực hiện giao dịch: từ ngày 6/5/2010 đến ngày 19/5/2010 Theo HNX