Hanoinet - Một trong số những hoạt động quan trọng nhất của quá trình thương mại hóa hoạt động của hệ thống ngân hàng Việt Nam là việc đổi mới chất lượng quản trị điều hành của các Ngân hàng thương mại quốc doanh.