Hồi ấy, tôi vào học lớp một mang theo trên đầu một vành khăn trắng. Bố tôi mới mất trước đó một tháng.