24H.COM.VN - Nhân viên Yahoo! đang lũ lượt kéo nhau ra đi mà nguyên nhân không nhỏ chính là Microsoft.