Không phải cứ mập là trở thành hề nhưng thực trạng tại sân khấu, tụ điểm hài ở thành phố Hồ Chí Minh đang quá tải hề mập, nói đúng hơn là sự quá tải về sự lạm dụng cái mập!