Hội gì mà toàn đóng cửa chẳng có hội viên ra vào gì thế này cơ chứ !

Hội này các thành viên lên lão hết cả rùi cho nên ko vào mạng CM chi cả ! Hội gì mà toàn đóng cửa chẳng có hội viên ra vào gì thế này cơ chứ !