VH- Là chủ đề hội thảo diễn ra từ ngày 26-28.5 tại Hòa Bình do Viện Khoa học giáo dục VN phối hợp với Văn phòng UNESCO tại Hà Nội tổ chức.

Mục tiêu của hội thảo là lồng ghép bình đẳng giới trong xây dựng nội dung chương trình đào tạo giáo viên, trên cơ sở Luật Bình đẳng giới và Luật Phòng, chống bạo lực gia đình, nhằm tăng cường sự hiểu biết về những khái niệm liên quan đến giới, bình đẳng giới trong giáo dục, phương pháp phân tích và đánh giá sách giáo khoa dưới góc độ giới cho giảng viên, giáo viên và các chuyên gia giáo dục. Tại hội thảo, các đại biểu đã nghe chuyên gia của UNESCO trình bày kết quả rà soát sách giáo khoa theo quan điểm về giới và nghe một số chuyên đề thúc đẩy bình đẳng giới qua chương trình đào tạo giáo viên… Nguyễn Vinh