Kiểm toán Nhà nước tham gia đóng góp ý kiến vào các dự án Luật do Ủy ban Kinh tế chủ trì thẩm tra thuộc Chương trình xây dựng Luật, Pháp lệnh năm 2009.