Bao gồm giá dịch vụ đảm bảo an ninh hàng không để chi trả cho các dịch vụ soi, chiếu hành khách, hành lý đảm bảo an ninh sân bay…

Bảo Nam/VTC1