(VEN) - Theo Quyết định số 83/2008/QĐ-BTC vừa được Bộ Tài chính ban hành, thuế suất thuế nhập khẩu thịt và phụ phẩm ăn được sau giết mổ của gia cầm tươi, ướp lạnh hoặc đông lạnh (nhóm 0207) sẽ tăng từ 15% lên 40%.