Ngày 16/4, tại Hà Nội, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam tổ chức Hội thảo "Đóng góp ý kiến cho dự thảo Luật Người khuyết tật" với sự tham gia của các nhà khoa học, đại biểu là người khuyết tật.

Các đại biểu tham dự Hội thảo cho rằng: Để khắc phục những hạn chế của hệ thống chính sách, pháp luật đối với người khuyết tật, đồng thời để người khuyết tật thực hiện đầy đủ các quyền và nghĩa vụ thì việc hoàn thiện hệ thống chính sách, pháp luật đối với người khuyết tật là rất cần thiết. Hơn nữa, việc ban hành Dự án Luật nhằm cụ thể hóa cương lĩnh của Đảng, Hiến pháp của Nhà nước, từng bước luật pháp hóa các quan hệ chính trị, kinh tế, văn hóa - xã hội và các chính sách liên quan đến người khuyết tật, tạo môi trường pháp lý, điều kiện và cơ hội bình đẳng, không rào cản đối với người khuyết tật. Các cơ quan chức năng cần quán triệt và thể chế hóa các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước về người khuyết tật, xác định nội dung, chức năng quản lý nhà nước về người khuyết tật nhằm góp phần bảo vệ cho người khuyết tật sống hòa nhập với xã hội. Cũng tại Hội thảo, các đại biểu nhấn mạnh đến vấn đề điều chỉnh hệ thống pháp luật về người khuyết tật, phải dựa trên cơ sở kế thừa chọn lọc những quy phạm pháp luật hiện nay còn phù hợp trong pháp lệnh về người tàn tật, các văn bản quy pham pháp luật liên quan đến người khuyết tật khác, bảo đảm giữ gìn tính ổn định. Những quy định không còn phù hợp phải được hoàn thiện, bổ sung những vấn đề mới nảy sinh cần được điều chỉnh bằng pháp luật. Hệ thống các quy định riêng đối với người khuyết tật cần bảo đảm phù hợp với hệ thống pháp luật của Việt Nam và quá trình hội nhập quốc tế./.